Warren Mosler-ek zor publikoaz

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213402304550859&id=1196858889)

Zor publikoa

The US public debt is nothing more than the dollars spent by the federal government that have not yet been used to pay taxes. Those dollars spent and not yet taxed sit in bank accounts at the Federal Reserve Bank that are called ‘reserve accounts’ and ‘securities accounts’, along with the actual cash in circulation. Treasury securities (bonds, notes, and bills) are nothing more than dollars in securities accounts at the Federal Reserve Bank, functionally the same as dollars in savings accounts or CD’s at commercial banks.

Think of it this way- when the government spends a dollar, that dollar either is used to pay taxes and is lost to the economy, or it’s not used to pay taxes and remains in the economy. Deficit spending adds to those dollars spent but not yet taxed, which is called the public debt.

So how about what’s called ‘paying off the debt’ as happens to 10’s of billions of Treasury securities every month? That’s just a matter of the Fed shifting dollars from securities accounts to reserve accounts- a simple debit and a credit- all on its own books. And there are no tax payers or grand children in sight when that happens.

Note that the ‘ability to pay’ is always there- it’s just a debit and a credit to accounts on the books of the Federal Reserve Bank. The fear mongering about the US running out of money or constraints by foreigners is simply not applicable to today’s monetary system. However, the ‘willingness to pay’ is a very different story, as Congress from time to time argues over the debt ceiling and threatens to block the Fed from doing its normal job. Default because Congress decides to default, even though it has the unrestricted ability to pay, is an entirely different and political matter.

Point is, once it’s understood that the public debt is nothing more than a component of what can be called the money supply, that there is no risk of default, there is no dependence on foreign or any other lenders, there is no burden being put on future generations…

Euskaraz

Estatu Batuetako zor publikoa zergak ordaintzeko gobernu federalak gastatutako dolarrak. Gastutako eta oraindik zergarik ordaindu gabe dauden dolar horiek Erreserba Federalaren bankuko kontuetan aurkitzen dira, “erreserba kontuak” eta “balore kontuak” deitzen direnak, zirkulazioan dagoen eskudiruarekin batera. Altxorraren baloreak (bonuak, paperezko diruak eta billeteak) Fed-eko balio kontuetan dauden dolarrak baino ez dira, funtzionalki aurrezki kontuetan edo CDetan merkataritza-bankuetan dolarrak egoten diren bezala.

Pentsa ezazu modu honetan: gobernuak dolar bat gastatzen duenean, dolar hori zergak ordaintzeko erabiltzen da eta ekonomian galtzen da, ala ez da zergak ordaintzeko erabiltzen eta ekonomian geratzen da. Defizit gastua gastatutako baina oraindik zamaturiko ez diren dolarrei gehitzen zaie, horrek zor publikoa deritzo.

Orduan, zer gertatzen da “zorra kitatzearekin” , hilero Altxorraren fakturen 10 milioiekin gertatzen den bezala? Hori bakarrik da Fed-ek dolarrak transferitzen dituela balore kontuetatik kontabilitate erreserbetara, zordunketa eta kreditu soil bat, guztiak bere liburuetan. Eta ez dago zerga ordaintzailerik edo inongo bilobak ikusiko hori gertatzen denean.

Kontuan izan “ordaintzeko gaitasuna” beti dagoela, Fed-en liburuetako kontuetan soilik zor bat eta kreditu bat dira. AEBk dirurik gabe edo atzerritarren murrizketen menpe geratzeko beldurra ez da gaur egungo diru-sisteman aplikatzen. Hala ere, “ordaintzeko borondatea” oso bestelako istorioa da, izan ere, Kongresuak noizbehinka zorraren sabaiari buruz eztabaidatzen du eta Fed-ek bere ohiko lana egitea eragotziko duela. Ordaintze eza Kongresuak horrela erabaki duelako, ordaintzeko gaitasun mugagabea badu ere, oso bestelako kontua da eta politikoa.

Puntua da, behin ulertuta zor publikoa diru eskaintza deitu daitekeenaren osagaia besterik ez dela, ez dago inolako arriskurik ordaintze ezari buruz, ez dago atzerriko mailegu-emaileen edo beste mailegu-emaileen menpekotasunik, ez geroko belaunaldientzako zamarik1


1 Espainierazko bertsioa, erdaldunentzat!😂:

La deuda pública de los Estados Unidos no es más que los dólares gastados por el gobierno federal que aún no se han utilizado para pagar impuestos. Esos dólares gastados y aún no gravados se encuentran en cuentas bancarias en el Banco de la Reserva Federal que se denominan ‘cuentas de reserva’ y ‘cuentas de valores’, junto con el actual cash en circulación. Los valores del Tesoro (bonos, papel dinero y billets) no son más que dólares en cuentas de valores en el Banco de la Reserva Federal, funcionalmente lo mismo que dólares en cuentas de ahorro o CDs en bancos comerciales.Piénsalo de esta manera: cuando el gobierno gasta un dólar, ese dólar o se usa para pagar impuestos y se pierde en la economía, o no se usa para pagar impuestos y permanece en la economía. El gasto deficitario se suma a esos dólares gastados pero aún no gravados, lo que se denomina deuda pública.

Entonces, ¿qué tal lo que se llama ‘pagar la deuda’ como sucede con 10 de miles de millones de títulos del Tesoro cada mes? Eso es sólo una cuestión de que el Fed transfiera dólares de las cuentas de valores a las cuentas de reserva, un simple débito y un crédito, todo en sus propios libros. Y no hay contribuyentes ni nietos a la vista cuando eso sucede.

Ten en cuenta que la “capacidad de pago” siempre está presente, es solo un débito y un crédito en las cuentas de los libros del Banco de la Reserva Federal. El temor a que Estados Unidos se quede sin dinero o a las restricciones por parte de extranjeros simplemente no es aplicable al sistema monetario actual. Sin embargo, la “disposición a pagar” es una historia muy diferente, ya que el Congreso de vez en cuando discute sobre el techo de la deuda y amenaza con impedir que el Fed haga su trabajo normal. Incumplimiento porque el Congreso decide incumplir, a pesar de que tiene la capacidad ilimitada de pagar, es un asunto completamente diferente y político.

La cuestión es que, una vez que se entiende que la deuda pública no es más que un componente de lo que se puede llamar la oferta de dinero, no hay riesgo de incumplimiento, no hay dependencia de prestamistas extranjeros o de otros prestamistas, no hay carga para las generaciones futuras…

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude