La decadència intel·lectual catalana

La derrota política del 2017 ha obert les portes a una nova hora zero i una accelerada decadència intel·lectual dels catalans

August 13, 2019

(https://www.bvilallonga.com/article/234/la-decadencia-intellectual-catalana)

B. Vilallonga

En la profusió de discursos que van apareixent en els anys de la derrota catalana, n’hi ha hagut un que m’ha impactat notablement—fins al punt de fer-me abandonar momentàniament el meu volgut silenci. Em refereixo a una de les reflexions escrites per Oriol Junqueras en el seu llibre de, diguem-ne, pensaments religiosos.

De caràcter molt catòlic i impregnat d’un estil homilètic molt fort, Junqueras ofereix el recurs fàcil i vist de barrejar mundanitat amb pensament cristià—en aquella ambició espúria que les escriptures judeocristianes han de parlar forçosament per a l’home d’avui i justificar una o altra decisió política o ideologia.

De totes les reflexions que he pogut llegir, la que ha estat més impactant, i ofensiva, és la que glossa el psalm 15 «Déu ha plantat la seva tenda entre nosaltres». La reflexió comença amb un ferotge atac contra el paganisme grecorromà, un lloc comú d’ús per a cristians. L’atac de Junqueras a l’herència grecorromana no solament és injustificat, sinó que és d’un simplisme esfereïdor—una caricatura de baixíssim nivell per a degust dels més servils. La continuació de la seva reflexió passa després a un altre lloc comú cristià, que consisteix a barrejar profetes israelites amb l’observança de la llei mosaica. Tot plegat, queda molt Crisòstom; però Junqueras no és un crisòstom.

Fa un temps vaig llegir un fantàstic llibre de Catherine Nixey, The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World, una acurada i desapassionada descripció acadèmica de com el cristianisme va ser la causa directa de la fi del món clàssic i de la destrucció de la gran majoria del seu llegat cultural. Aniria bé a Junqueras tenir un exemplar d’aquest llibre i, com la seva autora, fer-ne una lectura desapassionada. Estic convençut que en Sergi Sol li podrà fer arribar.

La manca d’èpica, coratge i d’un discurs guanyador van ser el ferment de la derrota catalana el 2017. No ha de sorprendre que, d’aquell substrat, en surti un testimoni tan pobre de la decadència intel·lectual catalana. I és que hem de pensar: quan això es llegeixi d’aquí vint anys, què hi veurem? Què veiem, per exemple, quan llegim un text tan profundament de derrota—la del 1939—com el de Lluís Carreras Grandeur Chrétienne de l’Espagne? Només ens quedarà la buidor i l’erm immens de la mediocritat.

Atrapats, com sempre, entre la moral i l’estètica, Junqueras es pot permetre el luxe de desfigurar, calumniar i destruir la cultura grecoromana en nom d’una pretesa «immoralitat» del paganisme, i superioritat moral del «judeocristianisme». Sense fer cap esment al fet que la civilització clàssica va ser bressol de filosofia, Junqueras abraça la seva cristiana visió de la llei mosaica en tant que clímax de moralitat civilitzatòria. Ja Isaiah Berlin va estudiar, amb molta més brillantor, l’oposició entre Atenes (filosofia) i Jerusalem (monoteisme). Atenes guanya sempre. Fins i tot l’apòstol del sentit comú, Jaume Balmes, es va acabar agenollant, amb criteri, als peus d’Atenes.

Que la indissimulada mediocritat de qui va ser un dels líders polítics catalans i avui pres polític català es faci tan evident, tan descarada i tan descarnada és el reflex que la derrota ha trinxat Catalunya. Ja no es tracta que les nostrades moral i estètica continuïn oprimint-nos i mantenint-nos en la servitud espanyola i mental: hem buidat de sentit i contingut els discursos, fins al punt que el que diem no vol dir absolutament res. El llenguatge ja és plenament klempererià. Els catalans avui parlen per parlar, sabedors que res del que diguin, per molt fals i demostrablement fals sigui, podrà ser contrastat o contrarestat.

Quan l’any 2008 l’Albert Botran em va presentar l’Oriol Junqueras, el seu coneixement sobre la religió era més aviat superficial—com ho continua essent ara. L’Oriol no tenia cap preocupació religiosa aparent. Avui Junqueras representa la interpretació més instrumental i deliciosament cínica del catolicisme. Ell està disposat a emprar tots els clichés religiosos i ideològics, que l’Església catòlica ha anat construint, per tal d’anar buidant de contingut els discursos i el pensament catalans; i aprofundir en la derrota.

Sovint es diu que els camins espirituals dels altres han de ser respectats. Hi ha i cal que hi hagi excepcions important. Ho és quan qui ha estat un dels líders de Catalunya magreja la religió per ambició merament personal i política. Oriol Junqueras vol ser un nou Jordi Pujol, i ja té la seva presó martirial. En aquesta cursa d’Esquerra per ser el nou partit d’ordre i assolir el poder tot s’hi val. Ha quedat palès en la desintegració dels discursos polítics i intel·lectuals i el significat de les paraules. La derrota es comença a viure amb una gran intensitat i l’aire cada dia és més feixuc.

La decadència política, evident, em preocuparia poc si deixés l’espai lliure a la cultura per continuar fent el seu camí. Però en una derrota, en una hora zero tot és diferent. Com en el 1714 i el 1939, l’expressió màxima de la derrota no és la decadència política, ans la decadència intel·lectual—majestuosament expressada per Oriol Junqueras en el seu vulgaríssim rebuig de la tradició grecoromana. I és que la decadència intel·lectual no es pot expressar millor quan necessites desfer-te de tot un sistema cultural i civilitzatori, de manera innecessària, per tal de justificar-te i justificar el teu discurs buidat de contingut. Tal com Nixey explica al seu llibre, el cristianisme dels màrtirs es va anar buidant de contingut a mesura que el fet d’immolar-se va passar a ser una moda que al final es va haver de justificar teològicament.

Fa un any, vaig explicar que algun dia se sabria tota la veritat. Avui els discursos i el llenguatge s’han pervertit talment que la veritat s’esmuny dels verals catalans. Encara avui, com fa un any, l’únic recurs del català que vol evitar tant la derrota com la decadència intel·lectual catalanes és el mas de Josep Pla: viure al rerepaís, volgudament aïllat de les zones on el conflicte i la derrota són més vius i durs, i construir-se al dellà del país i la seva decadència. No és una recepta màgica que Josep Pla s’inventés en l’hora zero del 1939: ha servit a molta gent al llarg de la història. Fins i tot, si Junqueras volgués, podria convertir el seu captiveri en aquest santuari de vida interior on l’esperit català pogués rebrotar algun dia. Ha triat el camí oposat, el camí mediocre dels màrtirs cristians que buscaven la seva mort i la dels altres en el fanatisme més afrós—sense tenir en consideració que el màrtir destrueix una mica més la causa per la qual mor1.


1 Espainierazko bertsioa:

La decadencia intelectual catalana

La derrota política del 2017 ha abierto las puertas a una nueva hora cero y una acelerada decadencia intelectual de los catalanes
August 13, 2019

En la profusión de discursos que van apareciendo en los años de la derrota catalana, ha habido uno que me ha impactado notablemente-hasta el punto de hacerme abandonar momentáneamente mi querido silencio. Me refiero a una de las reflexiones escritas por Oriol Junqueras en su libro de, digamos, pensamientos religiosos.

De carácter muy católico y impregnado de un estilo homilético muy fuerte, Junqueras ofrece el recurso fácil y visto de mezclar mundanidad con pensamiento cristiano -en aquella ambición espuria que las escrituras judeocristianas deben hablar forzosamente para el hombre de hoy y justificar una u otra decisión política o ideología.

De todas las reflexiones que he podido leer, la que ha sido más impactante, y ofensiva, es la que glosa el salmo 15 «Dios ha plantado su tienda entre nosotros». La reflexión comienza con un feroz ataque contra el paganismo grecorromano, un lugar común de uso para cristianos. El ataque de Junqueras a la herencia grecorromana no sólo es injustificado, sino que es de un simplismo aterrador -una caricatura de bajísimo nivel para degustar a los más serviles. La continuación de su reflexión pasa después a otro lugar común cristiano, que consiste en mezclar profetas israelitas con la observancia de la ley mosaica. Todo ello, queda muy Crisóstomo; pero Junqueras no es un Crisóstomo.

Hace un tiempo leí un fantástico libro de Catherine Nixey, The Darkening Age: The Christian Destruction of the Classical World, una cuidada y desapasionada descripción académica de cómo el cristianismo fue la causa directa del fin del mundo clásico y de la destrucción de la gran mayoría de su legado cultural. Iría bien a Junqueras tener un ejemplar de este libro y, como su autora, hacer una lectura desapasionada. Estoy convencido que Sergi Sol le podrá hacer llegar.

La falta de épica, coraje y de un discurso ganador fueron el fermento de la derrota catalana en 2017. No debe sorprender que, de ese sustrato, salga un testimonio tan pobre de la decadencia intelectual catalana. Y es que debemos pensar: cuando esto se lea dentro de veinte años, ¿qué veremos? Qué vemos, por ejemplo, cuando leemos un texto tan profundamente de derrota -la de 1939- como el de Lluís Carreras Grandeur Chrétienne del Espagne? Sólo nos quedará el vacío y el páramo inmenso de la mediocridad.

Atrapados, como siempre, entre la moral y la estética, Junqueras puede permitirse el lujo de desfigurar, calumniar y destruir la cultura grecorromana en nombre de una pretendida «inmoralidad» del paganismo, y superioridad moral del «judeocristianismo». Sin hacer ninguna mención a que la civilización clásica fue cuna de filosofía, Junqueras abraza su cristiana visión de la ley mosaica como clímax de moralidad civilizatoria. Ya Isaiah Berlin estudió, con mucha más brillo, la oposición entre Atenas (filosofía) y Jerusalén (monoteísmo). Atenas gana siempre. Incluso el apóstol del sentido común, Jaume Balmes, se terminó arrodillándose, con criterio, a los pies de Atenas.

Que la indisimulada mediocridad de quien fue uno de los líderes políticos catalanes y hoy preso político catalán se haga tan evidente, tan descarada y tan descarnada es el reflejo de que la derrota ha trinchado Cataluña. Ya no se trata de que nuestra moral y estética continúen oprimiendonos y manteniéndonos en la servidumbre española y mental: hemos vaciado de sentido y contenido los discursos, hasta el punto de que lo que decimos no significa absolutamente nada. El lenguaje ya es plenamente Klemperer. Los catalanes de hoy hablan por hablar, sabedores de que nada de lo que digan, por muy falso y demostrablemente falso que sea, podrá ser contrastado o contrarrestado.

Cuando en 2008 Albert Botran me presentó Oriol Junqueras, su conocimiento sobre la religión era más bien superficial -como lo sigue siendo ahora. Oriol no tenía ninguna preocupación religiosa aparente. Hoy Junqueras representa la interpretación más instrumental y deliciosamente cínica del catolicismo. Él está dispuesto a emplear todos los clichés religiosos e ideológicos, que la Iglesia católica ha ido construyendo, con el fin de ir vaciando de contenido los discursos y el pensamiento catalanes; y profundizar en la derrota.

A menudo se dice que los caminos espirituales de los demás deben ser respetados. Hay y debe haber excepciones importante. Lo es cuando quien ha sido uno de los líderes de Cataluña magreja (?) la religión por ambición meramente personal y política. Oriol Junqueras quiere ser un nuevo Jordi Pujol, y ya tiene su prisión martirial. En esta carrera de Izquierda para ser el nuevo partido de orden y alcanzar el poder todo vale. Ha quedado patente en la desintegración de los discursos políticos e intelectuales y el significado de las palabras. La derrota se empieza a vivir con una gran intensidad y el aire cada día es más pesado.

La decadencia política, evidente, me preocuparía poco si dejara el espacio libre a la cultura para continuar haciendo su camino. Pero en una derrota, en una hora cero todo es diferente. Como en el 1714 y el 1939, la expresión máxima de la derrota no es la decadencia política, sino la decadencia intelectual -majestuosamente expresada por Oriol Junqueras en su vulgarísimo rechazo de la tradición grecorromana. Y es que la decadencia intelectual no se puede expresar mejor cuando necesitas deshacerte de todo un sistema cultural y civilizatorio, de manera innecesaria, para justificarte y justificar tu discurso vaciado de contenido. Tal como Nixey explica en su libro, el cristianismo de los mártires se fue vaciando de contenido a medida que el hecho de inmolarse pasó a ser una moda que al final se tuvo que justificar teológicamente.

Hace un año, expliqué que algún día se sabría toda la verdad. Hoy los discursos y el lenguaje se han pervertido de tal manera que la verdad se escurre de los lares catalanes. Todavía hoy, como hace un año, el único recurso del catalán que quiere evitar tanto la derrota como la decadencia intelectual catalanas es el mas de Josep Pla: vivir en el hinterland, intencionadamente aislado de las zonas donde el conflicto y la derrota son más vivos y duros, y construirse en allende del país y su decadencia. No es una receta mágica que Josep Pla inventara en la hora cero de 1939: ha servido a mucha gente a lo largo de la historia. Incluso, si Junqueras quisiera, podría convertir su cautiverio en este santuario de vida interior donde el espíritu catalán pudiera rebrotar algún día. Ha elegido el camino opuesto, el camino mediocre de los mártires cristianos que buscaban su muerte y la de los demás en el fanatismo más afrós (?) -sin tener en consideración que el mártir destruye un poco más la causa por la que muere.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude